Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism – Nationell samordning och kommunernas ansvar

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över förslagen i betänkandet. DO avgränsar sina yttranden till sådana frågor som kan ha relevans för DO:s verksamhetsområde.

DO vill uppmärksamma om avsaknaden av ett diskrimineringsperspektiv i analysen som ligger som grund till förslagen.

De senaste åren har det riktats kritik mot angreppssättet i insatserna mot våldsbejakande extremism från både forskarhåll och civila samhället. En del av denna kritik har handlat om upplevelser av diskriminerande etnisk profilering och en del om riskerna för densamma.

I direktivet anges viktiga förutsättningar för uppdraget mot våldsbejakande extremism. DO kan dock konstatera att dessa förutsättningar inte beaktats i analysen till förslag och överväganden i betänkandet. När erfarenheterna från insatser mot våldsbejakande extremism studerats i Storbritannien och Frankrike så framhålls betydelsen av ett diskrimineringsperspektiv i arbetet och konsekvenserna avsaknaden av densamma kan få .

I DO:s rapport Kedjor av händelser som analyserar anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer är upplevelser av diskriminering kopplade till föreställningar om hotbilder, extremism och säkerhet särskilt framträdande med exempel från bankärenden, butiker och flygplatsen.

Det är ytterst viktigt att våldsbejakande extremism motverkas men skyddet mot diskriminering behöver samtidigt värnas.

Beslut i detta ärende har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Ammar Makboul. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Ammar Makboul, utredare

Källa

Yunis Alam and Charles Husband, "Islamophobia, community cohesion and counter- terrorism policies in Britain," Patterns of Prejudice, 47(3) (2013), 235-252.

Charlotte Heath-Kelly, "Counter-Terrorism and the Counterfactual: Producing the 'Radicalisation' Discourse and the UK PREVENT Strategy," BJPIR 15 (2013), 398 [394–415].

Jörg Monar, "Common Threat and Common Response? The European Union's Counter-Terrorism Strategy and its Problems," Government and Opposition 42(3) (2007), 292 [292–313].

Kedjor av händelser – En analys av anmälningar om diskriminering från muslimer och förmodade muslimer. DO, 2016. Pdf, 625.6 kB.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021