Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. Diskrimineringsombudsmannen (DO) lämnar utifrån sitt verksamhetsområde kommentarer i följande delar.

Antagning av elever till fristående skolor

DO välkomnar förslagen om förändrade regler för antagning. DO bedömer att förslagen tillsammans med förslaget om handlingsoffentlighet i betänkandet Ökad insyn i fristående skolor (SOU 2015:82) kan bidra till en mer rättssäker antagningsprocess. En transparent och förutsägbar antagning, som är möjlig att granska, torde i sin tur minska risken för diskriminering.

Fristående skolor inriktade på elever i behov av särskilt stöd

DO avstyrker förslaget om särskilda regler för resursskolor i dess nuvarande form. Förslaget om att resursskolor bara ska vara skyldiga att ta emot, alternativt ge fortsatt utbildning, till en elev om skolans huvudman kommit överens med elevens hemkommun om tilläggsbeloppet, inger vissa betänkligheter utifrån ett diskrimineringsrättsligt perspektiv. Enligt 2 kapitlet 5 § diskrimineringslagen (2008:567) får en utbildningsanordnare inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten av skäl som har samband med funktionsnedsättning. DO efterfrågar därför att förslaget analyseras ur ett diskrimineringsrättsligt perspektiv. Vidare finns ingen konsekvensbeskrivning av hur förslaget kan tänkas påverka barn och elever med funktionsnedsättning. I den fortsatta beredningen av ärendet bör det beaktas om förslaget riskerar att försämra dessa elevers tillgång till utbildning på lika villkor.

Möjligheten för en skola att neka en elev antagning eller fortsatt utbildning kan få stora negativa konsekvenser för den enskilde individen. Utredningen redogör inte närmre för hur den tänkta överenskommelsen mellan kommunen och huvudmannen ska beredas och dokumenteras. Ett beslut om tilläggsbelopp är idag ett överklagbart förvaltningsbeslut. Det framstår därför som om utredningens förslag i detta avseende istället riskerar att medföra att denna del av bidragssystemet blir mindre transparent, vilket i sig är negativt ur ett likabehandlingsperspektiv

Beslut i detta ärende (LED 2016/437) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Anna Ericsson. I den slutliga handläggningen har också utredaren Linnea Sigeman och enhetschefen Lovisa Strömberg deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Anna Ericsson, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021