Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

En robust personalförsörjning av det militära försvaret

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

Utredningens generella perspektiv

Diskrimineringsombudsmannen (DO) välkomnar utredningens övergripande perspektiv att utgå från individuella olikheter.

DO instämmer i förslaget att ta bort bestämmelsen i 4 kapitlet 7 § förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. I likhet med utredningen anser DO att frågan inte bör särregleras, eftersom det bör finnas en beredskap för att utrusta samtliga totalförsvarspliktiga med den materiel som behövs. DO konstaterar att frågan även har betydelse för diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck.

Samma krav – adekvata tester

DO välkomnar utredningens resonemang om hur berörda myndigheter bör säkerställa att de mest adekvata mätmetoderna används. DO delar utredningens uppfattning att myndigheterna regelbundet bör göra översyner för att säkerställa att det som mäts är rätt förmågor utifrån befattningskrav.

I sammanhanget vill DO framföra att normer och rutiner kan utgöra begränsningar vid urvalet av sökanden. Föreställningar kan göra att vissa kandidater kategoriseras utifrån en uppfattning om deras grupptillhörighet. Det är därför viktigt att alla som har inflytande över rekryteringsprocessen får kunskaper om hur det är möjligt att undvika diskriminering.

Beslut i detta ärende (LED 2016/330) har fattats av Agneta Broberg efter utredning och förslag från Andreas Lindholm. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen Rickard Appelberg och utredaren Patrik Edgren deltagit.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Anders Lindholm, utredare

Rickard Appelberg, enhetschef

Patrik Edgren, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021
Till toppen