Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor kring 2009 års renskötselkonvention

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har anmodats att yttra sig över ovanstående betänkande. DO vill utifrån sitt verksamhetsområde lämna följande synpunkter.

DO har utifrån de förslag och den utredning som redovisas i promemorian inte möjlighet att ta ställning till eller bedöma den sammantagna effekten och konsekvenserna av en ratificering av 2009 års renskötselkonvention. Den omfördelning av rättigheter som konventionen och konventionslagsförslaget skulle innebära är svår att överblicka, inte minst med tanke på att promemorians analys och förslag i uppdraget är begränsade till hur delar av den svenska konventionslagen bör utformas. Det här innebär bland annat att det alltjämt är oklart hur rättigheterna för samebyar i Sverige ska säkerställas i Norge och det torde vara svårt för enskilda rättighetsinnehavare att utifrån promemorians analys överblicka de rättsliga och ekonomiska konsekvenserna av ett eventuellt genomförande av förslaget.

DO ser positivt på att det i promemorian konstateras att expropriationsreglerna är tillämpliga i den aktuella situationen. För ett urfolk är dock förluster av marker mycket allvarligt. Det bör därför understrykas att det vid en bedömning av ett ingrepps lämplighet och proportionalitet även bör tas hänsyn till vilka konsekvenser ett ingrepp skulle få för till exempel samisk kultur, de samiska språken och rennäringens möjligheter till utveckling och fortlevnad. Det finns således anledning att under ärendets fortsatta beredning se över hur bedömningar om expropriering av ett urfolks marker även kan ta hänsyn till den ideella skada som kan uppstå vid denna typ av ingrepp.

Sammantaget bedömer DO att det, trots promemorians utförliga analys och förslag, fortfarande finns centrala frågor att besvara före en eventuell ratificering av renskötselkonventionen, inte minst utifrån samers rättigheter som urfolk.

Beslut i detta ärende (LED 2016/293) har fattats av diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg efter utredning och förslag från utredaren Björn Brodin.

Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman

Björn Brodin, utredare

Sidinformation

Senast uppdaterad: 12 oktober 2021