Särskilda informationsinsatser

4 juli 2019

DO har fått i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser för att höja arbetsgivares kunskaper om att motverka diskriminering, däribland sexuella trakasserier.

Tillsammans med Arbetsmiljöverket ska DO utveckla och informera om den digitala plattform som de båda myndigheterna tog fram i ett tidigare regeringsuppdrag. Den digitala plattformen innehåller information och stöd till arbetsgivare för att förebygga och förhindra sexuella trakasserier. Den utgår från kraven i både diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen.

DO ska också informera arbetsgivare om deras skyldighet enligt diskrimineringslagen att vidta aktiva åtgärder för att motverka olika former av diskriminering.

Tillbaka till toppen