Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Redovisas i samband med årsredovisning

1 januari 2020

Inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska DO redovisa

  • de insatser som myndigheten genomfört samt en bedömning av uppnådda resultat
  • vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk
  • samverkan med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter.

Uppdraget har funnits i DO:s årliga regleringsbrev sedan 2016. Insatser som vi genomfört finns redovisade i respektive årsredovisning. 

Fördjupning i regeringsuppdraget

Tillbaka till toppen