Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Redovisas i samband med årsredovisning

1 januari 2019

DO ska inom ramen för uppdraget att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck redovisa de insatser som myndigheten genomfört under 2019 samt ge en bedömning av uppnådda resultat.

DO ska även redovisa vilka insatser som koordinerats och genomförts tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Socialstyrelsen, Statens kulturråd och Statens skolverk. Vidare ska samverkan med organisationer som företräder hbtq-personers rättigheter redovisas. För 2019 är Diskrimineringsombudsmannen sammankallande myndighet.

Uppdraget har funnits i DO:s årliga regleringsbrev sedan 2016. Insatser som vi genomfört finns redovisade i respektive årsredovisning. 

Fördjupning i regeringsuppdraget

Tillbaka till toppen