Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Regeringen har utsett DO som en av flera strategiska myndigheter för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter.

Enligt DO:s regleringsbrev för 2022 ska DO som strategisk myndighet för hbtqi-personers lika rättigheter och möjligheter redovisa

  • de insatser som vi genomfört samt en bedömning av uppnådda resultat
  • vilka insatser som har koordinerats och genomförts tillsammans med övriga hbtqi-strategiska myndigheter.

Vi ska också samverka med organisationer som företräder hbtqi-personers rättigheter.

"Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck" har funnits som ett återrapporteringskrav i DO:s årliga regleringsbrev sedan 2016. Insatser som vi genomfört finns redovisade i respektive års årsredovisning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 mars 2023