Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning

DO ska ta fram ett nytt kunskapsunderlag om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Diskriminering av judar och muslimer ska särskilt belysas.

I uppdraget ingår också att öka kunskapen om hur sådan diskriminering tar sig uttryck och påverkar människors livsvillkor och möjligheter i livet.

DO ska inom uppdraget bland annat

  • sammanställa och analysera anmälningar om diskriminering som har samband med religion och annan trosuppfattning
  • analysera hur anmälningarna samspelar med diskriminering på grund av etnisk tillhörighet
  • ta fram ett kunskapsunderlag om vilka utmaningar och hinder som människor möter när de utövar sin religion respektive är synliga i sin religion, till exempel genom klädsel
  • granska hur människor, som på grund av sitt utseende eller namn antas tillhöra någon religion, riskerar att diskrimineras, till exempel på arbetsmarknaden.

DO ska ta fram kunskapsunderlaget i dialog med relevanta civilsamhällesorganisationer, Brottsförebyggande rådet och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Enligt ett kompletterande uppdrag ska DO också genomföra insatser för att sprida den kunskap som tas fram.

Redovisning till regeringen

En delredovisning har lämnats till regeringen den 1 mars 2022. Den omfattar den del av uppdraget som rör anmälningar som kommer in till DO.

Uppdraget slutredovisades den 1 december 2022.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 30 mars 2023