Kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

S2015/2415/FST

1 april 2015

Den 1 april 2015 gav regeringen Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Satsningen skulle pågå under åren 2015–2017.

I uppdraget till MFD ingick också att sprida information till myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda personer om vad som sägs i dessa rekommendationer.
MFD har delredovisat Regeringskansliet (Socialdepartementet) under 2015 och 2016 samt slutredovisat den 1 mars 2018.

DO fick i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att fortsätta denna kommunikationssatsning. I uppdraget ingår att aktivt sprida kunskaper och öka medvetenheten om lagändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som träder i kraft den 1 maj 2018 om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen för 2018.

Tillbaka till toppen