Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunikationssatsning för att förebygga diskriminering av personer med funktionsnedsättning

Den 1 april 2015 gav regeringen Myndigheten för delaktighet (MFD) i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen (DO) genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om innehållet i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Satsningen skulle pågå under åren 2015–2017.

I uppdraget till MFD ingick också att sprida information till myndigheter, kommuner, organisationer och enskilda personer om vad som sägs i dessa rekommendationer.

MFD delredovisade till Regeringskansliet (Socialdepartementet) under 2015 och 2016 samt slutredovisade den 1 mars 2018.

DO fick i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att fortsätta denna kommunikationssatsning. I uppdraget ingår att aktivt sprida kunskaper och öka medvetenheten om lagändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som träder i kraft den 1 maj 2018 om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering. Uppdraget redovisades i samband med årsredovisningen för 2018.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021