Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam

Regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 DO i uppdrag att genomföra en kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam. I uppdraget ska ingå en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder, i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser, inom detta område. Vid behov bör det även göras en bedömning av vilka åtgärder av sådant slag som i så fall kan genomföras.

Förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam ligger utanför DO:s ordinarie verksamhetsområde. Därför anlitade DO anlitade Högskolan i Halmstad för att genomföra kartläggningen. Vi hänvisar också eventuella frågor om kartläggningen till Högskolan i Halmstad.

DO har slutredovisat uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet med kopia till Finansdepartementet) den 4 mars 2019.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 november 2021