Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Informationsinsatser om elevers skydd mot diskriminering respektive kränkande behandling

DO har fått i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser och ta fram ett informationsmaterial till stöd för elever och vårdnadshavare.

Syftet med uppdraget är att samlat tillhandahålla och sprida information om barns och elevers skydd mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och kränkande behandling enligt skollagen. Informationsmaterialet ska särskilt belysa vart barn, elever, vårdnadshavare eller den eller de vuxna som tar ett föräldraansvar för eleven kan vända sig om ett barn eller en elev utsatts för diskriminering eller kränkande behandling.

I uppdraget kommer DO samverka med Barn- och elevombudet vid Statens skolinspektion samt ha dialog med Barnombudsmannen, Myndigheten för delaktighet och elevorganisationer.

Redovisning till regeringen

Uppdraget redovisades till regeringen den 1 november 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 november 2023