Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Informationsinsatser om diskriminerings­lagen och diskriminering av personer som använder ledar- eller assistanshund

DO har fått i uppdrag att genomföra särskilda informationsinsatser om skyddet mot diskriminering för personer med funktions­nedsättning som använder ledar- eller assistanshund som hjälpmedel.

DO ska tillhandahålla och sprida information om diskrimineringslagens bestämmelser i syfte att höja kunskapen hos berörda målgrupper, både rättighetsbärare och skyldighetsbärare. I uppdraget ingår att informera om bestämmelser som kan påverka tillgängligheten till bland annat restauranger och butiker samt att beakta tillgängligheten för personer med andra funktionsnedsättningar som till exempel astma och allergi.

I uppdraget kommer DO samverka med Livsmedelsverket och Myndigheten för delaktighet och samråda med berörda civilsamhällesorganisationer.

Redovisning till regeringen

Uppdraget slutredovisades den 1 november 2023.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 november 2023