Informationsinsatser avseende bristande tillgänglighet

1 januari 2017

I regleringsbrevet för 2018 anger regeringen att DO ska fortsätta den kommunikationssatsning som myndigheten genomfört inom ramen för det uppdrag som Myndigheten för delaktighet i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen hade i uppdrag att genomföra under åren 2015–2017 (S2015/2415/FST).

I uppdraget ingår att aktivt sprida kunskaper och öka medvetenheten om lagändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som träder i kraft den 1 maj 2018 om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

DO har redovisa uppdraget i samband med årsredovisningen för 2018.

Tillbaka till toppen