Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Informationsinsatser avseende bristande tillgänglighet

I regleringsbrevet för 2018 anger regeringen att DO ska fortsätta den kommunikationssatsning som myndigheten genomfört inom ramen för det uppdrag som Myndigheten för delaktighet i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen hade i uppdrag att genomföra under åren 2015–2017 (S2015/2415/FST).

I uppdraget ingick att aktivt sprida kunskaper och öka medvetenheten om lagändringarna i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2015 och som träder i kraft den 1 maj 2018 om bristande tillgänglighet som en form av diskriminering.

DO redovisade uppdraget i samband med årsredovisningen för 2018.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 oktober 2021