Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

1 januari 2018

Regeringen gav DO i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att redovisa hur vi vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

Vi har redovisat regeringsuppdraget i vår årsredovisning för 2018.

Tillbaka till toppen