Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Aktiva åtgärder och lönekartläggningar

Regeringen gav DO i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att rapportera de insatser avseende arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder, inklusive arbetsgivares arbete med lönekartläggning enligt 3 kap. 8–10 §§ diskrimineringslagen (2008:567), som genomförts under året. Även resultaten av insatserna, samt en analys av dessa ska återrapporteras.

DO har återrapporterat uppdraget i samband med årsredovisningen för 2018 (till Kulturdepartementet, med kopia till Socialdepartementet).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 1 november 2021