Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Regeringsuppdrag

Regeringen kan ge DO uppdrag - antingen i det årliga regleringsbrevet eller genom särskilda beslut under året. Här hittar du ett urval av våra pågående och avslutade regeringsuppdrag.

 • Kunskap om diskriminering som har samband med religion

  avslutat

  DO ska ta fram ett nytt kunskapsunderlag om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning, och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet. Diskriminering av judar och muslimer ska särskilt belysas.

 • Kunskapslyft för barnets rättigheter

  avslutat

  I regleringsbrevet för år 2021 fick DO i uppdrag att ingå i Kunskapslyftet för barnets rättigheter. Uppdraget innebar att DO skulle analysera behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) i sin verksamhet och därefter, utifrån analysen, förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom ramen för sitt uppdrag. Redovisningen av DO:s arbete med uppdraget Kunskapslyftet för barnets rättigheter innehåller en kartläggning och analys av DO:s befintliga arbete identifierade utvecklingsområden de åtgärder som DO redan har vidtagit eller kommer att vidta för att förbättra den praktiska tillämpningen av barnkonventionen på DO. Uppdraget redovisades till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) den 31 mars 2022.

 • Lägesbeskrivning av situation för intersexpersoner

  avslutat

  DO fick i regleringsbrevet 2021 ett uppdrag att lämna en lägesbeskrivning av situationen för intersexpersoner ur ett diskrimineringsperspektiv. DO tog fram lägesbeskrivningen i dialog med organisationer i det civila samhället och berörda myndigheter. Den innehåller också en internationell utblick.

 • Särskilda informationsinsatser

  avslutad

  Uppdraget handlade dels om att tillsammans med Arbetsmiljöverket utveckla den digitala plattform om sexuella trakasserier som togs fram i ett tidigare regeringsuppdrag, dels om att genomföra kunskapshöjande informationsinsatser till arbetsgivare om sexuella trakasserier och aktiva åtgärder.

 • Kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam

  avslutad

  Regeringen gav i regleringsbrevet för 2018 DO i uppdrag att genomföra en kartläggning av förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam. I uppdraget ska ingå en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder, i form av utvecklad självreglering och utbildningsinsatser, inom detta område. Vid behov bör det även göras en bedömning av vilka åtgärder av sådant slag som i så fall kan genomföras.

 • Arbetsrättsliga villkor vid upphandling

  avslutad

  Regeringen gav DO i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att redovisa hur vi vid upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektivavtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.

 • Aktiva åtgärder och lönekartläggningar

  avslutad

  Regeringen gav DO i uppdrag i regleringsbrevet för 2018 att rapportera de insatser avseende arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder, inklusive arbetsgivares arbete med lönekartläggning enligt 3 kap. 8–10 §§ diskrimineringslagen (2008:567), som genomförts under året. Även resultaten av insatserna, samt en analys av dessa ska återrapporteras.

 • Jämställdhetsintegrering

  avslutad

  Regeringen gav DO i uppdrag 2015 att jämställdhetsintegrera verksamheten samt redovisa en plan för hur myndigheten avser att bedriva arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2018 i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.

 • Informationsinsatser avseende bristande tillgänglighet

  avslutad

  I regleringsbrevet för 2018 anger regeringen att DO ska fortsätta den kommunikationssatsning som myndigheten genomfört inom ramen för det uppdrag som Myndigheten för delaktighet i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen hade i uppdrag att genomföra under åren 2015–2017 (S2015/2415/FST).

 • Utveckla arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans

  avslutad

  Den 26 juni 2014 gav regeringen DO i uppdrag att utveckla och intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet och liknande former av intolerans genom att följa upp insatser inom området. De insatser som har genomförts med anledning av uppdraget skulle redovisas i myndighetens årsredovisningar.

Visa fler