Årsredovisningar

Längst ner på den här sidan hittar du alla våra årsredovisningar sedan starten 2009.

DO:s årsredovisning för 2019

De sedan några år påbörjade arbetena inom tre inriktningsområden innebär att vi fokuserar insatserna på identifierade problemområden inom samhällsområdena arbetsliv, bostad och socialtjänst.

Inom vårt inriktningsområde arbetsliv har vi genomfört omfattande insatser riktade till arbetsgivare. Vi har också tagit fram ett utvecklat olika kunskapsstöd, bland annat en digital guide till aktiva åtgärder i arbetslivet. Inom inriktningsområdet bostad är insatserna beroende av att olika aktörer på bostads- och hyresmarknaden förstår hur diskriminering kan se ut och hur bostadsförmedlingssystem och uthyrningskriterier kan leda till diskriminering. Inom inriktningsområdet socialtjänst ligger fokus på vikten av att socialtjänsten arbetar och fattar beslut på ett sätt som konsekvent bygger på att prövning och bedömning är individuell. Det behövs mer kunskap om samband mellan brist på individuell prövning och diskriminering.

DO:s årsredovisning för budgetåret 2019 

Statistik över anmälningar i årsredovisningarna

Endast en liten del av den upplevda diskrimineringen anmäls och mörkertalet är stort. Anmälningarna till DO kan därför endast synliggöra en del av de problem som är kopplade till diskriminering. Samtidigt är anmälningarna om upplevd diskriminering en viktig och unik kunskapskälla som bidrar till att identifiera diskriminerande hinder i tillgång till lika rättigheter och möjligheter i samhället.

Antalet anmälningar varierar vanligtvis från år till år. Just eftersom mörkertalen är stora kan vi inte dra slutsatsen att diskrimineringen i samhället följer samma upp och nedgångar som antalet anmälningar till DO.

Tillbaka till toppen