Arbetsliv, bostad och socialtjänst

2017 påbörjade DO ett långsiktigt förändringsarbete inom tre områden där vi bedömt att det finns stora risker för diskriminering. Dessa områden är arbetsliv, bostad och socialtjänst.

Vi bedömer att risken för diskriminering är stor inom arbetslivet, bostadsområdet och socialtjänsten. Under 2018–2020 kommer vi därför att arbeta med identifierade problem som har koppling till diskriminering och risker för diskriminering inom dessa tre områden.

Arbetslivet

Alla arbetsgivare har ett ansvar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter enligt diskrimineringslagen krav på aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete inom en verksamhet för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Den 1 januari 2017 utvidgades bestämmelserna till att omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder (tidigare omfattades endast kön, etnisk tillhörighet och religion). Nytt är också att reglerna innehåller anvisningar för hur arbetet ska genomföras löpande i fyra steg. Det finns också ett nytt krav på att arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Fokuserat arbete på arbetslivet

De närmaste åren kommer DO att genomföra insatser för att öka kunskapen hos arbetsgivarna om deras skyldigheter när det gäller att förebygga diskriminering och att på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter enligt lagens krav på aktiva åtgärder.

Identifierade problemområden

Vi har identifierat följande tre problemområden:

 • Arbetsgivare har inte tillräckliga kunskaper om:
  - lagstiftningen om aktiva åtgärder
  - förhållanden på samhällelig och organisatorisk nivå som riskerar att leda till diskriminering
  - hur man kan bedriva ett effektivt arbete med aktiva åtgärder.

En ny undersökning från hösten 2017 visar att mer än hälften av arbetsgivarna inte känner till någon av förändringarna i lagen. Endast var fjärde arbetsgivare uppger att lagändringen har lett till ett förändrat eller utvecklat arbetssätt.

 • Alldeles för få arbetsgivare bedriver ett arbete enligt syftet med aktiva åtgärder att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
 • Beslutsfattare inom arbetsmarknadsområdet har inte tillräckliga kunskaper om lagstiftningen och sambanden med annan reglering relaterad till arbetsmarknadsområdet.

Insatser för att främja arbetet med aktiva åtgärder

DO:s pågående och planerade insatser handlar till stor del om att utveckla och sprida kunskap om diskriminering och hur ett förebyggande arbete kan bedrivas för att motverka diskriminering på arbetsplatserna.

Kommunikationsinsatser

För att öka kunskapen om arbetsgivarnas ansvar att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder genomför vi olika insatser. I början av 2018 genomförde vi en informationskampanj riktad till arbetsgivare om de nya bestämmelserna som trädde ikraft 1 januari 2017.

Utveckla stöd

För att stödja arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder har vi under 2018 tagit fram en e-utbildning som även kan fungera som ett digitalt verktyg eller stöd i arbetet. Parallellt har vi fört dialog med arbetsgivare och fackförbund om hur stödet behövde vara utformat för att fungera så bra som möjligt. Din guide för aktiva åtgärder mot diskriminering lanserades januari 2019.

Tillsyn

DO utövar också tillsyn av arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder. Bland annat granskar vi att samtliga kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Med anledning av #metoo-uppropet beslutade DO att utöka tillsynen till ca 40 företag och organisationer inom branscherna media, kultur och juridik.

Bostadsområdet

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering för den som tillhandahåller bostäder. Det gäller alla former av boende, såväl permanenta bostäder som tillfälliga bostäder och fritidsbostäder. Förbudet mot diskriminering gäller oavsett om det är fråga om köp, hyra eller någon annan upplåtelseform.

Fokuserat arbete på bostad

Under ett antal år kommer vi att rikta vårt arbete mot att förebygga diskriminering inom samhällsområdet bostad. Vi kommer att undersöka risken för bristande transparens och förutsägbarhet i bostadsförmedlingarnas system som kan leda till diskriminering. Vi kommer även titta på risken för att hyresvärdar tillämpar uthyrningspolicyer eller urvalskriterier på ett diskriminerande sätt.

Identifierade problemområden

Vi har identifierat följande tre problemområden:

 • Bristande transparens och förutsägbarhet i bostadsförmedlingssystemen leder till diskriminering, alternativt riskerar att leda till diskriminering.
 • Uthyrningspolicyer eller urvalskriterier som genom sin utformning eller sin tillämpning leder till eller riskerar att leda till diskriminering.
 • Bristande likabehandling i samband med försäljning av bostäder på bostadsrätts- och egnahemsmarknaden utgör en risk för diskriminering.

Samverka och sprida kunskap

Genom dialog med ansvariga och sakkunniga inom branschorganisationer, myndigheter och civila samhället kan vi fördjupa vår kunskap om hyresmarknaden och om diskriminering på hyresmarknaden. Genom samverkan kan vi också sprida information om diskrimineringslagen och påverka ansvariga aktörer inom bostadsmarknaden.

Socialtjänsten

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. Den ska fånga upp och ge skydd och stöd till enskilda personer som befinner sig i en särskilt utsatt situation. Diskriminering är förbjuden inom socialtjänsten.

Fokus på barn, unga och familjer

Socialtjänstens verksamhet är omfattande och rör olika områden. De risker för diskriminering som vi har identifierat handlar om frågor som på olika sätt rör barn, unga och familjer. Därför har vi fokus på områden som rör dessa grupper.

Identifierade problemområden

Vi har identifierat följande tre problemområden:

 • Skillnader i insatser för och behandling av barn och unga kan utgöra diskriminering eller risk för diskriminering när det gäller
  - flickors och pojkars möjlighet till vård
  - tillgången till frivilliga insatser
 • Risker för diskriminering i arbetssätt om de inte bygger på individuell prövning och bedömning. Det kan till exempel gälla när socialtjänsten utreder föräldraförmåga eller placering i familjehem. Det kan också gälla i vårdnads- och umgängesutredningar.
 • Brister i omfattningen av enskilda personers diskrimineringsskydd när privata aktörer utför kommunens uppgifter på uppdrag av socialtjänsten. Det beror på att ansvarsfrågan är oklar.

Samla och sprida kunskap

Inom socialtjänstområdet vill vi bland annat bidra till att arbetssätt och beslutsfattande konsekvent bygger på individuell prövning och bedömning. Därför arbetar vi till exempel med att samla och sprida kunskap.

Tillbaka till toppen