Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Stäng

Mobilmeny

Vad gör DO?

Vår vision är ett samhälle fritt från diskriminering

Vårt uppdrag är att arbeta mot diskriminering och att främja lika rättigheter och möjligheter i syfte att motverka diskriminering. Vi riktar in oss på områden där vi identifierat särskilda förändringsbehov och arbetar långsiktigt för att skapa förändring inom dessa områden. Vi tar emot tips och klagomål och använder dem på olika sätt i vårt samhällsförändrande uppdrag.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att minimera risker för diskriminering. Det gör vi genom att till exempel påverka, vägleda och driva på arbetsgivare, myndigheter, kommuner och andra aktörer.

Analyser av tips och klagomål, forskning, dialoger med civila samhället med mera utgör en kunskap som lägger grunden för vårt arbete. Vi bedömer att risken för diskriminering är stor inom arbetslivet, bostadsområdet och socialtjänsten.

Vi genomför tillsyn för att fler ska följa lagen

Vi kan också inleda tillsyn. En verksamhet som är föremål för en tillsyn kan till exempel vara en arbetsgivare, en kommun, en affär eller ett sjukhus.

Hur går tillsynen till?

Vi inleder tillsynen för att vi har fått information om att det förekommer diskriminering eller finns risk för diskriminering i en viss verksamhet. Oftast får vi den informationen genom ett tips eller klagomål.

Till att börja med kontaktar vi den som är ansvarig för verksamheten och meddelar att DO kommer att utreda om de använder sig av till exempel ett arbetssätt, en regel eller en policy som riskerar att leda till diskriminering.

Vi kan till exempel genomföra en tillsyn av

  • ett bostadsbolag som använder sig av krav på permanent uppehållstillstånd, det vill säga regler som kan leda till diskriminering av bostadssökande
  • en arbetsgivare som enbart anställer kvinnor under en viss period
  • ett sjukhus som inte har erbjudit teckenspråkstolkning till en patient som har en hörselskada.

Vår tillsyn leder till beslut

Vi avslutar vår tillsyn med ett beslut som är riktat till den verksamhet som vi granskar, till exempel bostadsbolaget, arbetsgivaren eller sjukhuset. I beslutet berättar vi om vi bedömer att de har handlat i enlighet med lagen eller inte. Vi kan också ge rekommendationer om vad de bör göra för att undvika att diskriminera i framtiden. Våra beslut är inte juridiskt bindande men kan ändå leda till att en verksamhet exempelvis ändrar en diskriminerande regel eller påbörjar ett nytt arbetssätt för att motverka diskriminering.

Vi driver ärenden till domstol för att få avgöranden

Vi driver även en mindre andel fall per år till domstol. Målen drivs då av DO:s jurister och avgörs av domstolen. Om vi inleder en tillsynsutredning, så gör vi det inte som ombud för någon som kan ha drabbats, utan för att opartiskt utreda om diskrimineringslagen har överträtts eller riskerar att överträdas. Utredningen sker alltså i det allmänna intresset att diskriminering inte får förekomma.

DO kan även föra talan om skadestånd mot arbetsgivare som har brutit mot missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen.

Vi påverkar genom att utveckla och sprida kunskap

Vi utvecklar kunskap om diskriminering genom att analysera de tips och klagomål som kommer till oss, genom forskning och genom dialog med det civila samhället.

Vi sprider kunskap genom dialog, samråd och samverkan med olika målgrupper, seminarier och konferenser, utbildningsinsatser, upplysningstjänster och olika kommunikationsinsatser.

Vi påverkar och driver på för att uppmärksamma regeringen, andra myndigheter, organisationer och beslutsfattare på problem med diskriminering och verkar för att de arbetar för lika rättigheter och möjligheter inom sina ansvarområden. DO samarbetar också med andra aktörer för att till exempel genomföra seminarier, ta fram rapporter, utveckla material eller andra typer av aktiviteter. Vi deltar i debatten om aktuella frågor, skapar debatt eller lyfter problem för utredning eller förslag på lagändring till regeringen.

Med kunskap som grund tar vi också fram och utvecklar olika verktyg som stöd i arbetet för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering.

Vårt arbete kan till exempel handla om att vi

  • tar fram analyser och rapporter för att informera och påverka beslutsfattare
  • utvecklar verktyg för att stödja arbetet för lika rättigheter och möjligheter hos arbetsgivare
  • utbildar och informerar för att öka olika aktörers förmåga att arbeta förebyggande mot och upptäcka risker för diskriminering (se till exempel i vår kalender eller följ oss i våra social kanaler)
  • föreslår förändringar av lagar och andra bestämmelser genom till exempel remissvar och skrivelse till regeringen eller andra myndigheter.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 26 oktober 2021