Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad gör DO?

DO är till för att de som har utsatts för diskriminering ska få upprättelse. Vi tar emot och utreder anmälningar från enskilda, kan företräda enskilda i domstol och genomför tillsyn av aktörer inom olika samhällsområden. En viktig del av vårt uppdrag är också olika främjande insatser, exempelvis dialoger och kunskapsspridning.

Att inte utsättas för diskriminering är en mänsklig rättighet som har ett nära samband med principen om alla människors lika värde. Denna grundläggande princip är fastställd i Sveriges grundlag och skyddet mot diskriminering är reglerat i diskrimineringslagen (DL). DO:s uppdrag som myndighet fastslås i lagen om DO. Detta är utgångspunkten för att DO finns till.

Lagen om DO fastställer att DO har tillsyn över diskrimineringslagen. Där står också att vi ska verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet.

Vi kan företräda enskilda individer som har blivit diskriminerade enligt diskrimineringslagens definition, men även enskilda som har blivit missgynnande enligt föräldraledighetslagen.

I vårt uppdrag ingår också att förebygga diskriminering och främja allas lika rättigheter och möjligheter.

Vi tar emot och utreder anmälningar

Vi utreder om diskriminering har skett

DO tar emot och utreder anmälningar om

  • diskriminering och repressalier
  • missgynnande enligt föräldraledighetslagen
  • missgynnande av arbetstagare som begär eller nyttjar rätten till ledighet eller flexibla arbetsformer för vård av barn, närstående eller av andra familjeskäl.

Syftet med våra utredningar är att människor som utsätts för diskriminering ska få upprättelse. Om DO konstaterar att diskriminering har skett, kan vi begära diskrimineringsersättning av den som gjort sig skyldig till diskriminering.

Vi kan fatta tillsynsbeslut

DO kan också fatta ett tillsynsbeslut som innebär att DO uttalar sig om en verksamhet (tillsynsobjekt) bryter mot diskrimineringslagen. Utredningen avslutas i dessa fall med ett beslut som riktar sig till tillsynsobjektet, exempelvis en arbetsgivare, utbildningsanordnare, myndighet, ett bostadsbolag eller ett sjukhus.

Tillsynsbeslutet ska tydliggöra vad lagen innebär. Det bidrar till att förebygga framtida diskriminering.

Vi kan företräda personer i domstol

DO kan också företräda enskilda personer i domstol, till exempel om motparten (den som gjort sig skyldig till diskriminering) inte betalar diskrimineringsersättning när DO begärt det. Ett ärende i domstol inleds genom att DO lämnar in en stämningsansökan till domstolen. Då är det domstolen som avgör om diskriminering har skett och beslutar om vilken ersättning som motparten i så fall ska betala till den enskilde (anmälaren).

Vi främjar lika rättigheter och möjligheter

En viktig del av vårt uppdrag är att främja allas lika rättigheter och möjligheter. Vi genomför till exempel olika former av dialoger och utbildningar, utvecklar och sprider kunskap om diskriminering, svarar på remisser, följer den internationella utvecklingen inom vårt område samt kommunicerar på andra sätt med rättighetsbärare (de som ska få sina rättigheter tillgodosedda) och skyldighetsbärare (de som är skyldiga att se till att alla berörda människors rättigheter värnas).

Dialog med civila samhället

Civilsamhället har en viktig roll i arbetet för att motverka diskriminering och för att främja allas lika rättigheter och möjligheter. Därför genomför vi återkommande dialogmöten med företrädare för organisationer i civilsamhället. Syftet är att ta del av erfarenheter av diskriminering och arbete mot diskriminering. Dialogen ska också bidra till att öka civilsamhällets kunskap om skyddet mot diskriminering.

Dialog med antidiskrimineringsbyråerna

DO har en nära dialog med de lokala antidiskrimineringsbyråerna (ADB:erna). Dialogen syftar till att stärka våra respektive verksamheter. DO och ADB:erna har olika roller i och med att DO är en myndighet och ADB:erna en del av civila samhället, men vi är i behov av utbyte med varandra för att kunna genomföra våra respektive uppdrag. Vi delar till exempel information om aktuella händelser och utbyter erfarenheter och kunskap om diskriminering inom olika samhällsområden.

Samhället i form av kommuner, regioner och dess invånare, liksom DO är beroende av att det finns lokala stödstrukturer mot diskriminering. ADB:erna fungerar som en nod i det lokala arbetet mot diskriminering.

ADB:er drivs av organisationer och stiftelser som drivs utan vinstintresse. Förordningen om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering reglerar det stöd de får av staten. ADB:erna omfattas av den så kallade talerätten. Det innebär att diskrimineringslagen ger dem rätt att föra talan för en person som går med på det.

Kunskap om diskriminering i rapporter och stödmaterial

En viktig del i vårt främjande arbete handlar om att utveckla, rapportera och sprida kunskap om diskriminering och hinder för lika rättigheter och möjligheter. Vi tar exempelvis fram olika typer av rapporter med kunskap som är viktig för DO och andra aktörer i arbetet mot diskriminering inom olika samhällsområden.

Vi tar även fram olika typer av stödmaterial som finns på vår webbplats. Vi har till exempel en e-guide för aktiva åtgärder i arbetslivet och en e-guide mot diskriminering vid uthyrning av bostäder. Där finns också checklistor och faktablad.

Vår självständiga roll

Många myndigheter har sina uppdrag reglerade i instruktion och årliga regleringsbrev där regeringen fastställer vad myndigheterna ska göra. DO har däremot en mer självständig roll genom att vårt uppdrag är reglerat i lag. Denna självständiga roll ger oss bland annat mandat att på eget initiativ ge regeringen eller andra organ synpunkter i frågor som rör diskriminering, lägga fram lagförslag, ta fram lägesrapporter och självständigt rapportera till internationella organisationer som berör vårt område.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juni 2024