Så jobbar vi med referensgrupper

Nyhet publicerad 17 augusti 2018

Det har i dagarna förekommit felaktiga uppgifter, främst i sociala medier, att DO vid bedömning av diskrimineringsärenden tar hjälp av en extern referensgrupp. Vi vill därför göra ett förtydligande.

Det finns inte någon referensgrupp som vi konsulterar vid bedömning av diskrimineringsärenden. DO:s tillsyn genomförs av myndighetens jurister och baseras på rättsliga bedömningar med utgångspunkt från svensk lag som innefattar Europakonventionen som skyddar grundläggande mänskliga rättigheter. I frågor som gäller överträdelser av diskrimineringslagen i förhållande till enskilda är det endast en domstol som slutligt kan ta ställning till om det har varit fråga om diskriminering eller inte. Den dom om handskakning som meddelades den 15 augusti kom alltså från Arbetsdomstolen och finns att läsa på Arbetsdomstolens webbplats.

Ingen pågående referensgrupp

För tillfället har DO inte några tillsatta referensgrupper. Inom ramen för DO:s uppdrag att öka kunskapen om hur diskrimineringen ser ut i samhället har använder vi oss ofta av referensgrupper i olika sammanhang. Det handlar då om specifika frågor, områden eller projekt.

Den namnlista som har figurerat i sociala medier de senaste dagarna är såvitt vi kan bedöma kopplad till ett projekt som handlade om att öka kunskapen om hur diskriminering av muslimer och förmodade muslimer tar sig uttryck. Det projektet avslutades vid årsskiftet 2016-2017.

Vi kommer även i framtiden att upprätta nya referensgrupper när behov uppstår. Utgångspunkten för en sådan grupps sammansättning och roll kommer då vara de samhällsområden som vi under viss tid särskilt inriktar vårt arbete mot diskriminering mot. Exempel på områden som kan bli aktuella är de tre så kallade inriktningsområden om diskriminering inom arbetslivet, socialtjänsten respektive på bostadsmarknaden.

Kontakter för kunskapsutbyte

Men det kan tilläggas att DO som del av sitt uppdrag kontinuerligt har kontakter med såväl andra myndigheter som idéburna medlemsorganisationer vars verksamhet berör en eller flera av lagens sju diskrimineringsgrunder och/eller som verkar inom området mänskliga rättigheter.

När vi bjuder in externa organisationer är vår utgångspunkt för vilka som bjuds in i regel vilka organisationer som kan anses ha erfarenheter eller är aktiva kopplat till den aktuella frågan, och som är statsbidragsberättigade hos Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor eller hos Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Listan kan sedan byggas ut med ytterligare organisationer eller personer som bedöms kunna bidra till att belysa den aktuella frågan.

Tillbaka till toppen