DO granskar hotell- och restaurangbranschen

Nyhet publicerad 20 februari 2019

Nu granskar DO företag inom hotell- och restaurangbranschen för att säkerställa att de har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Trakasserier och sexuella trakasserier är en form av diskriminering, något som många inte känner till. DO genomför just nu en tillsyn för att säkerställa att företag inom hotell- och restaurangbranschen har de rutiner och riktlinjer som krävs enligt diskrimineringslagen för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

– Det är viktigt att säkerställa att arbetsgivare har ett pågående främjande och förebyggande arbete mot diskriminering. Vi hoppas att vår tillsyn, förutom att kontrollera att diskrimineringslagen efterlevs, också ska bidra till att sprida kunskap om dess innebörd, säger Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv.

Tillsynen är en fortsättning på den granskning DO inledde under 2017 i samband med att de nya bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen trädde i kraft. Hittills har DO granskat bland annat kommuner och landsting, bygg- och anläggningsbranschen, IT-branschen och kultur-, media- och juridikbranschen. De granskningar DO gjort hittills har visat att många arbetsgivare saknar rutiner för hur arbetsgivaren ska motverka repressalier. Det är också vanligt att arbetet mot diskriminering blandas ihop med de krav som finns enligt arbetsmiljölagen vilket leder till att man helt enkelt missar att följa bestämmelserna i diskrimineringslagen.

Skandinaviskt projekt för att motverka sexuella trakasserier

DO ingår i ett skandinaviskt projekt för att motverka sexuella trakasserier i hotell- och restaurangbranschen.

Projektet ägs av Likestillings- och diskrimineringsombudet (LDO) i Norge och drivs av LDO tillsammans med DO och danska Institutet for menneskerettigheder, IMR. Projektet har tagit fram en kvalitativ studie om hur arbetsgivarna förstår och arbetar med sexuella trakasserier på tre stora hotell i Skandinavien. En expertkonferens har arrangerats om rapporten.

Projektet avslutas sommaren 2019 med en redogörelse för ett antal användbara vägledningar och annat stöd för att förebygga och motverka sexuella trakasserier i arbetslivet

Tillbaka till toppen