Så jobbar DO med tillsyn

Just nu publicerad 17 oktober 2018

En viktig del av DO:s uppdrag är att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs. DO:s tillsyn kan vara både allmän och särskild, men vad innebär det och hur går en tillsyn till? Peter Wråke, chef för DO:s rättsenheter, berättar mer.

I januari 2017 ändrades diskrimineringslagen och nya bestämmelser om aktiva åtgärder trädde i kraft. I november förra året inledde DO en större allmän tillsyn av både offentliga och privata arbetsgivares rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Sedan dess har DO granskat samtliga kommuner och landsting, företag inom media, kultur och juridik och nu senast bygg- och anläggningsbranschen. Nu utökar DO dessutom tillsynen av bygg- och anläggningsbranschen, vilket innebär att alla företag med över 100 anställda i byggbranschen granskas.

DO:s tillsyn syftar i första hand till att kontrollera att diskrimineringslagen följs i syfte att stärka arbetsgivarnas vilja att följa lagen, men den syftar också till att sprida kunskap om dess innebörd.

Peter Wråke, chef för DO:s rättsenheter- Avsikten med tillsynen har varit att se till att arbetsgivarna har kunskap om att lagen har ändrats, och att de lever upp till de nya krav som ställs, säger Peter Wråke, chef över DO:s rättsenheter. Vår tillsyn ska ha en vägledande funktion och driva på aktörer så att de jobbar enligt diskrimineringslagen. Förutom att redogöra för de eventuella brister vi noterar, upplyser vi om hur bestämmelserna i lagen ser ut, vad de innebär i det konkreta fallet och hur man kan förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.

Allmän och särskild tillsyn

DO genomför både allmän och särskild tillsyn. I den allmänna tillsynen vänder sig DO till ett stort antal arbetsgivare med samma frågeställning. Det kan vara frågor kopplade till dokumentationen av det förebyggande och främjande arbetet för att motverka diskriminering. Efter de omfattande metoo-uppropen har DO till exempel valt att kontrollera att arbetsgivare har de rutiner och riktlinjer som krävs enligt diskrimineringslagen för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

- Enkelt beskrivet har vi begärt att få ta del av arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer och vi har sedan gjort en bedömning om det inlämnade materialet lever upp till de krav som finns i diskrimineringslagen. Om vi bedömer att det vi granskat inte gör det, redogör vi för de brister som vi noterat samtidigt som vi vägleder och ställer krav på korrigeringar, säger Peter Wråke.

I särskild tillsyn riktar sig DO till en eller flera specifika verksamheter, för att klargöra om det förekommer eller har förekommit brister i efterlevnaden av diskrimineringslagen i den verksamheten. Det kan till exempel ske till följd av en anmälan om ett upplevt missförhållande på en arbetsplats, eller genom att DO på annat sätt får kännedom om en situation som vi bedömer behöver utredas. Förra året initierade DO särskilda tillsynsinsatser mot nästan 200 arbetsgivare, skolor och andra verksamheter.

DO:s tillsyn leder till att myndigheten meddelar ett så kallat tillsynsbeslut. Om beslutet innehåller kritik eller påpekanden om brister kan DO återkomma och följa upp att bristerna har åtgärdats. I vissa fall, när det finns ett principiellt intresse, kan DO också välja att föra en enskild persons talan i domstol.

Tillsynsbeslut kan vara vägledande

DO:s tillsyn rör ofta frågor där det finns generella ställningstaganden som kan vara vägledande för andra, och som därmed kan tillämpas på liknande situationer. Ett urval av tillsynsbesluten publiceras därför på DO:s webbplats och är därmed tillgängliga även för andra än den som granskats. Det är alltså många fler än enbart de granskade arbetsgivarna som har förutsättningar att nås av DO:s tillsyn.

- Enbart tillsynen av kommuner och landsting innebär att arbetsgivare för nära en miljon arbetstagare har granskats. Granskningen fick också stor medial exponering vilket betyder att ännu fler har nåtts av information om de krav som diskrimineringslagen ställer på rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, säger Peter Wråke.

Kommer DO att fortsätta och granska fler företag inom andra branscher?

- Tillsyn är ett oerhört viktigt uppdrag som DO har och det är något som vi arbetar med kontinuerligt. Vi kommer absolut att fortsätta med fler företag och branscher, men vi kommer att återkomma med besked om vilka andra branscher vi kommer att granska.

Tillbaka till toppen