Ökade resurser mot diskriminering inom tre områden

Nyhet publicerad 26 februari 2018

Risken för diskriminering är stor inom arbetslivet, socialtjänsten och inom bostadssektorn. Under 2017 har vi riktat in oss på ett långsiktigt förändringsarbete inom dessa områden. Nya bestämmelser om aktiva åtgärder och #metoo har också haft stor betydelse för vårt arbete under året som gått.

Den 1 januari 2017 skärptes bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Det innebär krav på förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

- Arbetsgivarnas brist på kunskap om aktiva åtgärder är ett stort hinder för att uppnå ett arbetsliv fritt från diskriminering, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

DO genomförde en undersökning i december som visar att mer än hälften av alla arbetsgivare inte känner till någon av förändringarna i lagen. Bara var fjärde arbetsgivare uppgav att de hade förändrat eller utvecklat sitt arbetssätt. Från 2017 och under kommande år satsar vi på att öka kunskapen hos arbetsgivare om hur de kan bedriva ett effektivt arbete med aktiva åtgärder. Vi genomför även omfattande tillsynsinsatser för att kontrollera att företag och organisationer följer lagen. Som en direkt följd av #metoo utökade vi under hösten pågående tillsyn av kommuners och landstings arbete med aktiva åtgärder till att omfatta även media-, kultur- och juridiksektorn.

- #metoo-uppropet synliggjorde arbetsgivarnas skyldigheter att utreda och att arbeta systematiskt med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, säger Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg.

Inom bostadssektorn inriktar vi främst arbetet mot risken för bristande transparens och förutsägbarhet i bostadsförmedlingarnas system som kan leda till diskriminering, liksom risken för att hyresvärdar tillämpar uthyrningspolicyer eller urvalskriterier på ett diskriminerande sätt. Inom det tredje området, socialtjänsten, vill vi bidra till ett läge där arbetssätt och beslutsfattande konsekvent bygger på individuell prövning och bedömning.

I DO:s årsredovisning 2017 kan du läsa mer om vägledande domar och tillsynsinsatser under året. Statistik över anmälningar med mera finns i en statistikbilaga i årsredovisningen.

DO:s årsredovisning 2017

 

Tillbaka till toppen