Kommuner och landsting brister i rutiner och riktlinjer gällande trakasserier

Just nu publicerad 20 september 2018

DO:s granskning visar att det finns stora brister i kommuners och landstings rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detsamma gäller 36 granskade arbetsgivare inom media, kultur och juridik.

Under november 2017 till augusti 2018 genomförde DO en tillsyn för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på sina arbetsplatser. Tillsynen omfattade en granskning av totalt 290 kommuner och 20 landsting (och gällde deras arbetsgivarroll). I samband med #metoo utvidgades granskningen till att omfatta fler arbetsgivare inom branscherna media, kultur och juridik.

Den överlägset vanligaste bristen är att det saknas rutiner för hur arbetsgivaren har tänkt motverka repressalier. Av 310 granskade kommuner och landsting hade 272 stycken brister som gällde rutiner för hantering av repressalier.
– Med anledning av de brister DO sett kommer vi följa upp och säkerställa att arbetsgivarna gör de justeringar som bedöms nödvändiga för att man ska uppfylla lagkravet, säger Peter Wråke, chef för rättsenheten arbetsliv.

Brister i rutiner för trakasserier

Många arbetsgivare brast också i sina rutiner och riktlinjer för hur de motverkar trakasserier och sexuella trakasserier. 86 kommuner och landsting brast i sina rutiner som gällde sexuella trakasserier och 113 hade brister i hur de hanterar trakasserier.

Av de 36 granskade arbetsgivarna inom media, kultur och juridik hade sex stycken brister som gällde sexuella trakasserier och 28 stycken brister som gällde rutiner för repressalier. Granskningen kommer inledningsvis fortsätta med ytterligare 60 arbetsgivare inom samma sektor.

Tillsynen visade att 16 av totalt 310 arbetsgivare hade brister på samtliga av de sex punkter som vi granskade (det vill säga trakasserier, sexuella trakasserier samt repressalier, både i sina riktlinjer och rutiner).

I tillsynen har DO sett att arbetet mot diskriminering ibland blandas ihop med de krav som finns enligt arbetsmiljölagen.
– Många tror att arbetsmiljölagen täcker de här frågorna, men det är olika regelverk med olika syften, säger Peter Wråke.

Läs mer om granskningen

Vad är repressalier?

Den som har anmält diskriminering eller har påtalat att en arbetsgivare bryter mot lagen är skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även i  andra situationer, till exempel när någon avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Vad innebär repressalier i arbetslivet?

Krav på rutiner och riktlinjer

Enligt diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder ska arbetsgivare ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

En arbetsgivare som får veta att en anställd känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. 

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Tillbaka till toppen