Inte diskriminering när provanställning avbröts

Nyhet publicerad 29 november 2018

DO har inte kunnat visa att det var fråga om diskriminering när ett konsultföretag i Stockholm avbröt provanställningen för en gravid kvinna. Det framkommer av en dom från Arbetsdomstolen (AD).

Ärendet rör en kvinna som redan när hon anställdes meddelade företagets VD att hon var gravid. Kvinnan fick uppskattande omdömen från bolagets ledning. Efter cirka fyra månader blev hon sjukskriven på deltid på grund av graviditeten och behövde undvika stress för att skydda barnets och sin egen hälsa.

En dryg månad senare fick kvinnan beskedet att provanställningen skulle avbrytas. En av de saker som företaget senare uppgav låg till grund för beslutet var att kvinnan hade låg stresstolerans.  

DO:s bedömning var att det fanns tillräckligt med bevis för att den avbrutna provanställningen hade samband med graviditeten och stämde företaget för diskriminering.

Enligt AD har DO inte visat omständigheter som ger anledning att anta att det fanns ett samband mellan graviditeten eller den graviditetsrelaterade sjukdomen och arbetsgivarens beslut att avbryta provanställningen.

Därför avslogs DO:s yrkande om diskrimineringsersättning. Domen har vunnit laga kraft och ärendet är avslutat hos DO. 

Ärende ANM 2017/119

Läs mer om ärendet.

Fakta

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare (2 kap. 1 § diskrimineringslagen, DL).

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön (1 kap. 4 § 1 punkten DL).

I diskrimineringslagen finns en bestämmelse om att den som anser sig blivit diskriminerad har att visa omständigheter som ger anledning att anta att diskriminering har förekommit. Först om sådana omständigheter visas, har svaranden att visa att diskriminering inte förekommit för att undgå ansvar. (6 kap. 3 § DL)

Enligt det så kallade Mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) ska alla medlemsstater vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetstagare som är gravida och som har underrättat sin arbetsgivare om detta sägs upp, om detta inte sker i undantagsfall av skäl som inte sammanhänger med deras tillstånd.

Tillbaka till toppen