DO stämmer företag för repressalier

Pressmeddelande publicerad 26 april 2018

DO har beslutat att stämma ett företag i Katrineholm för överträdelse av diskrimineringslagens repressalieförbud. Händelsen rör en kvinna som när det framkom att hon hade gjort en anmälan till DO blev ifrågasatt och fick ta emot hot om sämre behandling och arbetsuppgifter till följd av sin anmälan.

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet för en arbetsgivare att utsätta en arbetstagare för repressalier, till exempel till följd av en DO-anmälan. Vad som avses med repressalier kan enligt lagens förarbeten skilja sig åt men karaktäristiskt är att de har drag av bestraffningsåtgärder.

I den aktuella händelsen har DO:s utredning visat att de kommentarer och hot om sämre behandling och arbetsuppgifter som kvinnan fick ta emot hade ett samband med den DO-anmälan som hon hade gjort, och att dessa medförde ett betydande obehag för kvinnan. DO:s bedömning är därför att det är fråga om en överträdelse av repressalieförbudet.

– Det är oerhört viktigt för diskrimineringsskyddets effektivitet att upprätthålla repressalieförbudet. Det får aldrig finnas en tvekan om att den som gör en anmälan inte ska riskera att bestraffas för det, säger Karin Ernfors, processförare på DO.

Det blir nu upp till Arbetsdomstolen att pröva om företaget har gjort sig skyldig till diskriminering.

PRO 2018/3

Fakta

Diskrimineringslagens repressalieförbud innebär att en arbetsgivare inte får utsätta en arbetstagare för repressalier på grund av att hen har anmält eller påtalat att arbetsgivaren handlat i strid med lagen, har medverkat i en utredning enligt lagen, eller har avvisat eller fogat sig i arbetsgivarens trakasserier eller sexuella trakasserier.

Av lagens förarbeten framkommer också att skyddet mot repressalier inte förutsätter att det vid en slutlig prövning visar sig finnas fog för ett påstående om att någon brutit mot lagens bestämmelser.

 

Presstjänst

Clas Lundstedt

0736-82 82 10 (numret kan inte ta emot sms)

media@do.se

Tillbaka till toppen