Södertörns högskola diskriminerade inte döv arbetssökande

Nyhet publicerad 11 oktober 2017

Det var inte diskriminering när Södertörns högskola avbröt en pågående rekrytering med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle krävas för att kunna anställa en döv sökande inte kunde anses skäliga. Det konstaterar Arbetsdomstolen, AD, i en dom.

Tjänsten innebar bland annat att hålla i undervisning i form av föreläsningar och seminarier vilket skulle kräva att högskolan vidtog stöd- och anpassningsåtgärder, främst i form av tolkstöd. DO valde att ta ärendet till domstol eftersom det var angeläget att få frågan prövad hur långt ansvaret för stöd- och anpassningsåtgärder sträcker sig för en stor arbetsgivare som Södertörns högskola.

Domstolen konstaterar i domen att även om det är fråga om en stor arbetsgivare med en stor personalbudget är inte anpassningsåtgärderna som skulle krävas skäliga. Enligt domstolen är det en kostnad som inte är av engångskaraktär och som inte skulle komma andra personer med funktionsnedsättning till godo.

Ärende ANM 2016/1892

Fakta

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Den 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen