Skydd för gravida under provanställning ofta okänt för arbetsgivare

Pressmeddelande publicerad 22 juni 2017

Att avbryta en provanställning för en anställd som är gravid kan vara diskriminering om arbetsgivaren har haft kännedom om graviditeten. Det framgår av det så kallade mödraskyddsdirektivet. DO avser nu gå till domstol med ett ärende där en kvinnas provanställning avbröts efter att hon berättat för arbetsgivaren att hon var gravid.

Kvinnan hade en provanställning som restaurangbiträde hos en cateringfirma och hade arbetat i ungefär en månad när hon fick veta att hon var gravid. Efter att ha berättat om graviditeten för sin chef avslutade han hennes provanställning.
DO anser efter att ha utrett händelsen att skälet till att provanställningen avslutats har haft samband med graviditet och föräldraledighet. DO:s bedömning är att kvinnan därigenom har missgynnats i strid diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen.

Enligt det så kallade mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) får en arbetsgivare som fått kännedom om att en arbetstagare är gravid inte säga upp arbetstagaren, förutom i undantagsfall och i så fall för skäl som är godtagbara för uppsägning och som inte får ha koppling till graviditeten. Enligt DO ska de svenska bestämmelserna tolkas i enlighet med mödraskyddsdirektivet.

– Det är mycket angeläget att det blir uppmärksammat att när en arbetstagare har meddelat att hon är gravid är det diskriminering att avbryta anställningen om det finns en koppling till graviditeten, även om det handlar om en provanställning, säger Karin Ernfors, processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot bolaget och det blir upp till Arbetsdomstolen att pröva frågan.

ANM 2017/1128

Fakta

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel kön. (1 kap. 4 § 1 punkten DL).

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren är arbetstagare. (2 kap. 1 § diskrimineringslagen)

Enligt föräldraledighetslagen får en arbetsgivare inte missgynna arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet om inte missgynnandet är en nödvändig följd av ledigheten. Förbudet gäller bland annat när en arbetsgivare säger upp eller vidtar annan ingripande åtgärd mot en arbetstagare. (16 § föräldraledighetslagen).

Enligt det så kallade mödraskyddsdirektivet (Rådets direktiv 92/85/EEG) ska alla medlemsstater i det som nu är EU vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att arbetstagare som är gravida och som har underrättat sin arbetsgivare om detta sägs upp, om detta inte sker i undantagsfall av skäl som är godtagbara som grund för uppsägning och inte sammanhänger med deras tillstånd.

Tillbaka till toppen