Kvinnojour diskriminerade kvinna med hiv

Nyhet publicerad 14 juli 2017

Västmanlands tingsrätt konstaterar i en dom att det var diskriminering när en kvinnojour nekade en kvinna med hiv skyddat boende. Kvinnojouren ska nu betala 20 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

Kvinnan hade via socialtjänsten sökt plats på boendet efter att ha mottagit hot av en granne. Kvinnojouren har i efterhand förklarat att de sade nej eftersom den målgrupp de vänder sig till är kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, och att kvinnan därmed inte tillhörde målgruppen.

DO anser dock att nekandet var en direkt följd av att boendets ledning fick kännedom om att kvinnan är hiv-positiv och stämde därför kvinnojouren för diskriminering som har samband med funktionsnedsättning.

– Kvinnojourens agerande är ett typiskt exempel på det negativa bemötande och den stigmatisering som personer med hiv kan utsättas för, säger Laine Nõu Englesson, processförare på DO.

Domen har vunnit laga kraft.

Ärende ANM 2016/2237

Fakta

Diskriminering är förbjuden i fråga om verksamhet inom socialtjänsten, 2 kap. 13 §.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel funktionsnedsättning, 1 kap. 4 § 1 punkten DL.

Med funktionsnedsättning avses i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Ställningstaganden finns på såväl FN-, Europaråds- och EU-nivå med innebörden att hiv som sjukdom ska anses utgöra en funktionsnedsättning och diskrimineringsgrund när personer med sjukdomen möter hinder och stigmatisering från samhällets sida på grund av sitt tillstånd.

 

Fördjupning i ärendet

Tillbaka till toppen