Fler företag ska omfattas av bestämmelserna om bristande tillgänglighet

Nyhet publicerad 21 november 2017

Från och med i maj nästa år kommer även mindre företag inom varu- och tjänstesektorn omfattas av diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet

I dag finns ett undantag för de verksamheter som erbjuder varor och tjänster och som har färre än tio anställda vilket innebär att förbudet inte gäller i dessa situationer. Det undantaget har nu riksdagen beslutat att ta bort. Lagändringen träder i kraft den 1 maj 2018.

En form av diskriminering

Bristande tillgänglighet infördes som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen 1 januari 2015. Förbudet innebär att en verksamhet som inte lever upp till lagens krav på tillgänglighet kan göra sig skyldig till diskriminering.

Lagen ställer krav på att genomföra så kallade skäliga tillgänglighetsåtgärder. Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd är de krav på tillgänglighet som gäller enligt de lagar eller regler som finns för verksamheten, till exempel i plan- och bygglagen eller i EU-förordningar om passagerares rättigheter vid transporter.

Utöver krav som finns i lagar och andra regler kan det för de flesta verksamheter endast bli aktuellt att genomföra enklare åtgärder. Exempel på enkla åtgärder kan vara att flytta en hylla, läsa upp en meny eller att flytta på starkt doftade produkter.

En bedömning av det enskilda fallet

Vid bedömningen om det har varit fråga om diskriminering görs en helhetsbedömning av det enskilda fallet. Då ser man till exempel på vilka praktiska och ekonomiska förutsättningar en verksamhet har eller om verksamheten. Man ser också på faktorer som om det handlar om en kortare kontakt eller en längre relation till kunden som har behov av tillgänglighetsåtgärder.

Jag vill veta mer om bristande tillgänglighet

Tillbaka till toppen