DO:s årsredovisning: långsiktigt arbete att motverka diskriminering

Nyhet publicerad 23 februari 2017

2016 har varit ett intensivt år för DO ur många perspektiv. Tillsynsinsatserna har ökat och DO har förberett sig för nya regler i diskrimineringslagen.

Diskriminering är ett trögrörligt fenomen och kräver ett uthålligt, långsiktigt arbete för att kunna motarbetas. Det säger DO Agneta Broberg i inledningen till myndighetens årsredovisning 2016. Det behövs tillförlitlig kunskap om hur diskriminering ser ut, vad den leder till och hur den kan motverkas. Det är därför en strategiskt mycket viktig uppgift för DO att vägleda i dessa frågor för att ge olika aktörer bättre möjligheter att utveckla sitt förebyggande och främjande arbete.

2016 har varit ett intensivt år för DO ur många perspektiv.
DO har under året förberett för nya regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder som började gälla 1 januari 2017. Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska bedriva ett löpande systematiskt arbete, och för arbetsgivare inkluderas numera samtliga diskrimineringsgrunder. I och med lagändringen får aktörerna ett större och mer samlat ansvar för det förebyggande och främjande arbetet inom den egna organisationen. Det ökar deras möjligheter att arbeta strategiskt och verksamhetsintegrerat.

Antalet remisser till DO har ökat och myndigheten har vid flera tillfällen yttrat sig över lagförslag kopplade till det stora antal asylsökande som anlände till Sverige under 2015. DO:s uppgift är att säkerställa att lagförslagen inte riskerar att leda till diskriminering. DO ser remissvaren som en viktig del av hur myndigheten ger strategisk vägledning inför viktiga ställningstaganden som har betydelse för många människor.

Höstens rundabordssamtal om sanningskommissioner är ett exempel på hur DO kan agera i rollen som kunskapsmyndighet. Arbetet ingår i DO:s utvecklings- och kvalitetsarbete för att integrera historiska perspektiv i myndighetens verksamhet. Det är nödvändigt att förstå och förhålla sig till historien för att kunna komma till rätta med såväl förekomst av, som risk för diskriminering.

DO:s tillsynsinsatser har ökat under 2016, vilket också märks i antalet tillsynsbeslut. Det ger DO större kunskapsbas vilket är nödvändigt för att kunna vägleda fler i hur de förhållandevis svårtillämpade reglerna i diskrimineringslagen ska efterlevas och därigenom motverka att lagen överträds.

Mer information om DO:s arbete under 2016 hittar du i vår årsredovisning

Tillbaka till toppen