Arbetsgivare kan kräva neutralitet efter EU-domar

Nyhet publicerad 15 mars 2017

Två domar från EU-domstolen på tisdagen innebär att arbetsgivare under vissa omständigheter kan kräva att anställda inte bär kläder eller andra symboler som ger uttryck för politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. Förutsättningen är att arbetsgivaren har en neutralitetspolicy och att denna tillämpas neutralt och konsekvent, och kravet kan endast riktas mot anställda som har kontakt med kunder.

Det handlar om två olika domar och båda rör kvinnor som blivit uppsagda från sina anställningar på grund av att de bär huvudduk. Den huvudfråga som EU-domstolen tagit ställning till är om detta kan vara fråga om diskriminering, eller om ett företag mot bakgrund av en önskan att uppvisa neutralitet i förhållande till politik, filosofi eller religion har rätt att kräva att anställda anpassar klädsel eller andra uttryck (exempelvis religiösa symboler) till detta.

Den ena domen kan sägas bekräfta nuvarande rättsläge genom att den säger att man inte kan säga upp en anställd som bär någon form religiös klädsel bara med hänsyn till en kunds önskemål om att inte bli bemött av en person iklädd ett sådant klädesplagg.

Den andra domen innebär att ett företag som hänvisar till en önskan att uppvisa en politisk, filosofisk eller religiös neutralitet för sina kunder, kan kräva att arbetstagare som har kundkontakter inte ger uttryck för sin religiösa uppfattning genom till exempel sin klädsel, utan att det är fråga om diskriminering.

En förutsättning är dock att en sådan policy verkligen tillämpas på ett neutralt och konsekvent sätt och att de åtgärder som vidtas mot en anställd är proportionerliga.
Av annan praxis från EU-domstolen följer också att syftet bakom neutralitetspolicyn inte får vara att utestänga personer som tillhör en viss religion. I sådana fall blir det fråga om direkt diskriminering som inte kan rättfärdigas.

- Det är viktigt att påpeka att domarna inte utesluter att arbetsgivare har inkluderande policys som tillåter religiösa uttryck för alla anställda. Domarna klargör också att för andra anställda som inte har kundkontakter finns fortfarande ett skydd för religiösa uttryck. Dessutom har arbetsgivare en skyldighet enligt svensk rätt att aktivt motverka diskriminering kopplad till exempelvis klädsel för sådana anställda, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

Tillbaka till toppen