Arbetsgivare kan kräva likabehandling vid hälsning

Nyhet publicerad 29 maj 2017

I ett aktuellt tillsynsbeslut konstaterar DO att en arbetssökande indirekt diskriminerades när ett HVB-hem avbröt rekryteringen efter att det blivit känt att mannen inte hälsar på personer av motsatt kön genom att ta i hand. DO säger samtidigt att en arbetsgivare kan kräva likabehandling vid hälsning.

DO:s bedömning är att HVB-hemmet genom att avbryta rekryteringen i praktiken har uppställt ett krav att mannen skulle hälsa specifikt genom att skaka hand, vilket enligt DO är alltför långtgående i förhållande till mannens intresse att utan risk för negativa konsekvenser kunna utöva sin religion.

DO har i flera tillsynsbeslut redogjort för bedömningen att en arbetsgivare när det gäller hälsning kan kräva att arbetstagare inte gör någon åtskillnad på personer av skäl som har samband med kön eller någon annan av diskrimineringsgrunderna. Enligt DO:s uppfattning utgör ett krav på likabehandling eller jämställt bemötande ett så kallat berättigat syfte, nämligen det att upprätthålla likabehandling som norm. Att i sitt bemötande, till exempel genom sättet att hälsa, på en arbetsplats markera åtskillnad på män och kvinnor även om det sker på ett respektfullt sätt kan svårligen förenas med de krav på likabehandling som jämställdheten kräver konstaterar DO.

Däremot anser DO att en arbetsgivare i normalfallet inte kan kräva att arbetstagaren hälsar på ett visst sätt, till exempel specifikt genom att ta i hand.

DO:s bedömning är alltså att det nu aktuella bolaget har överträtt förbudet mot indirekt diskriminering, som innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer utifrån en viss diskrimineringsgrund om det inte finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet. Vid sin bedömning har DO även beaktat det tungt vägande samhällsintresset att förhindra att personer på grund av sin religion utestängs från arbetslivet och den möjlighet till delaktighet och försörjning som ett arbete innebär.

I ett tidigare tillsynsbeslut rörande en man som sökte anställning som integrationshandläggare i Skåne innebar detta principiella ställningstagande rörande hälsning att DO bedömde att det inte var fråga om diskriminering. Detta eftersom mannens förhållningssätt också i övrigt begränsade honom att utföra väsentliga uppgifter i den sökta anställningen.

Tillbaka till toppen