Uteslutning av personer med nedsatt arbetsförmåga kan vara diskriminering

Pressmeddelande publicerad 5 juli 2016

Att neka en kvinna deltidsarbete för att hon på grund av sin kroniska sjukdom endast har 50 procents funktionsförmåga och därför inte kan ha ett annat arbete är diskriminering. Det anser DO som nu stämmer bemanningsföretaget Manpower Student AB.

I samband med att kvinnan sökte ett deltidsarbete hos Manpower Student frågade bolaget henne om hon redan hade någon annat deltidsarbete. När hon berättade att hon var sjukskriven till 50 procent och därför endast kunde arbeta halvtid meddelade bolaget att hon därmed inte var aktuell för den aktuella tjänsten eftersom bolaget krävde att man skulle ha en annan anställning på deltid.

Bolaget har i förhållande till DO bekräftat att man mot bakgrund av gällande kollektivavtal tillämpar urvalskriterier som bland annat utesluter personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan ha något annat arbete.

DO har gjort bedömningen att en sådan utestängning strider mot diskrimineringslagen.

– Här utesluts ett stort antal personer med nedsatt arbetsförmåga från att söka just den typ av arbeten som de kan utföra. Eftersom det är fråga om en begränsning som berör många, framstår det som motiverat att frågan prövas i domstol, säger Martin Mörk, chef för DO:s processenhet.

DO har därför lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och begär nu att domstolen prövar om Manpower Student AB genom agerandet har gjort sig skyldig till diskriminering.

Ärende ANM 2016/1211

Fakta

Enligt 2 kap. 1 § diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som hos arbetsgivaren gör en förfrågan om eller söker arbete.

Diskriminering är enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen ett missgynnande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel funktionsnedsättning (1 kap. 5 § diskrimineringslagen).