Nya regler ska stärka arbetet mot diskriminering

Pressmeddelande publicerad 21 juni 2016

Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar de nya reglerna i diskrimineringslagen som innebär att arbetsgivare och skolor ska arbeta förebyggande och främjande för att motverka diskriminering som har samband med samtliga diskrimineringsgrunder i lagen.

– Det har varit en påtaglig brist att arbetsgivare inte har behövt se över om det finns risker för diskriminering som har samband med exempelvis ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Dagens riksdagsbeslut innebär att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska förebygga diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska själva utforma vilka konkreta åtgärder som ska genomföras i samverkan med arbetstagare respektive studenter, elever och barn.

En annan nyhet är att arbetsgivares arbete med lönekartläggning för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män numer ska genomföras årligen. För arbetsgivare med minst tio anställda ska arbetet dessutom dokumenteras.

Enligt regeringen syftar lagändringen till att effektivisera arbetet med aktiva åtgärder. Bland annat föreslås ett övergripande ramverk och en samlad dokumentation som kan utformas och integreras i det sammanhang som är mest lämpligt för arbetsgivaren.

– Ansvaret att utforma arbetet ligger kvar hos aktörerna och det är viktigt. Det är de som har kunskap om den egna verksamheten och därmed kan genomföra de förändringar som krävs, säger Agneta Broberg.

DO har inlett ett arbete med att se över vilka konsekvenser lagändringarna får i myndighetens arbete. I och med dagens riksdagsbeslut fortsätter det arbetet. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2017.

Vad är aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden i diskrimineringslagen till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall, och med aktiva åtgärder menas ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet

  • motverka diskriminering
  • på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.