Karolinska institutets klädkrav var diskriminering

Pressmeddelande publicerad 16 november 2016

Det var diskriminering när Karolinska institutet (KI) inte tillät en kvinnlig tandläkarstudent att använda engångsärmar i plast för att skyla sina armar, något som hon hade begärt med hänvisning till sin religion. Det konstaterar Stockholms tingsrätt i en dom idag. KI ska enligt domen betala 5 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

När studenterna behandlar patienter använder de en kortärmad bussarong och engångshandskar. Kvinnan hade ansökt om att få komplettera bussarongen med engångsärmar i plast, eftersom hon anser att det strider mot hennes muslimska tro att arbeta med bara armar.

I februari 2014 beslutade KI att inte göra avsteg från sina hygienrutiner och klädregler med hänvisning till patientsäkerhet och smittskydd.

Enligt tingsrätten har KI inte bevisat att risken för att sprida smittämnen skulle öka vid användandet av engångsärmar jämfört med de engångshandskar studenterna rutinmässigt använder. Detta innebär att tingsrätten anser att KI gjort sig skyldig till indirekt diskriminering.

- Karolinska institutet har inte lyckats vetenskapligt bevisa att engångsärmar i smittskyddshänseende skulle vara farligare än de engångshandskar som man redan använder. Engångsärmar är redan ett etablerat alternativ i sådana här situationer, bland annat i Storbritannien, säger Johanna Nilsson, processförare på DO.

Tingsrättens dom har inte vunnit laga kraft, och kan komma att överklagas till hovrätt.

Diarienummer ANM 2014/1987

Fakta

Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer till exempel med tillhörighet till viss religion. Detta gäller dock såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.