DO stämmer kommun för bristande tillgänglighet

Pressmeddelande publicerad 23 maj 2016

DO förbereder nu en stämningsansökan mot en kommun i Västergötland för diskriminering till följd av bristande tillgänglighet. Ärendet rör en skola i kommunen som inte har åtgärdat skolans bristfälliga rullstolsramper.

I snart tre år har föräldrarna till en elev på skolan påpekat rullstolsrampernas brister: Lutningen är fel, de flesta saknar skyddsräcken och avlastningsytan framför dörren är för liten. Eftersom eleven ofta använder rullstol innebär det risker som andra elever inte utsätts för. DO anser att det inte har framkommit något som tyder på att kommunen inte skulle ha de praktiska och ekonomiska förutsättningarna att vidta de efterfrågade åtgärderna.

– DO:s bedömning är att eleven utsätts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet eftersom kommunen inte har vidtagit tillräckliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med andra elever på skolan, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot kommunen och det blir därmed upp till tingsrätten att pröva om det har varit fråga om diskriminering.

Ärende ANM 2016/940

Fakta

Bristande tillgänglighet infördes som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen den 1 januari 2015.

Av 2 kap. 5 § diskrimineringslagen framgår att den som bedriver verksamhet som avses i skollagen eller annan utbildningsverksamhet inte får diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten.

Lagrum

Med bristande tillgänglighet i diskrimineringslagen menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.

Utgångspunkten för vad som är en skälig åtgärd för detta ärende (ANM 2016/940) är bestämmelser i