DO inleder tillsyn mot bostadsbolag

Nyhet publicerad 7 april 2016

DO har tagit del av uppgifter i media som tyder på att ett bostadsbolag i Göteborg använder en metod som skulle kunna leda till diskriminering. Det har också kommit in en anmälan mot bolaget.

Enligt de uppgifter som har kommit DO till känna använder bostadsbolaget sig av en särskild intresseanmälan i ett visst bostadsområde där bostadssökande ska ange nationalitet. Nationaliteten ska sedan påverkat om bostadssökande fått bostad i detta område.

DO har därför inlett en tillsyn av bolaget genom att kontakta dem bland annat för att få svar på om de uppgifter som förekommit i media stämmer. DO har också begärt in bolagets intresseanmälan och bett dem att redogöra för rutiner och villkor för uthyrning.

Bolaget ska inkomma med svar senast den 22 april.

Diarienummer GRA 2016/11

Faktaruta

Enligt diskrimineringslagen (DL) är direkt diskriminering att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering kan även vara indirekt; att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med visst kön, viss könsöverskridande identitet eller uttryck, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss funktionsnedsättning, viss sexuell läggning eller viss ålder. Det är inte indirekt diskriminering om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.