Diskriminering att särbehandla med hänvisning till hiv

Pressmeddelande publicerad 22 december 2016

Att neka en kvinna plats på ett skyddat kvinnoboende med hänvisning till att kvinnan är hiv-positiv är diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Det anser DO som nu stämmer en kvinnojour i Västmanland efter att en kvinna avvisats från boendet.

Kvinnan hade via socialtjänsten sökt plats på boendet efter att ha mottagit hot av en granne. Enligt boendet blev svaret nej eftersom den målgrupp de vänder sig till är kvinnor som utsatts för våld i nära relationer, och att kvinnan därmed inte tillhörde målgruppen.

DO anser dock efter utredning av ärendet att nekandet var en direkt följd av att boendets ledning fick kännedom om att kvinnan är hiv-positiv. Efter att det blev känt förklarade boendets föreståndare att kvinnan inte kunde beredas plats på grund av smittrisken för andra boende. Det är också den bild de två socialsekreterare som var med vid tillfället har beskrivit för DO. 

Hiv är en obotlig kronisk sjukdom som dock bland annat enligt Folkhälsomyndigheten inte smittar genom sociala kontakter. Ställningstaganden finns på såväl FN-, Europaråds- och EU-nivå med innebörden att hiv som sjukdom ska anses utgöra en funktionsnedsättning och diskrimineringsgrund när personer med sjukdomen möter hinder och stigmatisering från samhällets sida på grund av sitt tillstånd.

– Kvinnojourens agerande är ett typiskt exempel på det negativa bemötande som personer med hiv kan utsättas för. Den felaktigt förmodade smittrisken leder till att dessa personer diskrimineras, säger Laine Nõu Englesson, processförare på DO.

DO stämmer nu kvinnojouren och det blir upp till Västmanlands tingsrätt att bedöma om det har varit frågan om diskriminering.

Ärende ANM 2016/2237

Fakta

Diskriminering är förbjuden i fråga om verksamhet inom socialtjänsten, 2 kap. 13 §.

Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas eller behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med till exempel funktionsnedsättning, 1 kap. 4 § 1 punkten DL.

Med indirekt diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med (bland annat) viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Med funktionsnedsättning avses i diskrimineringslagen varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Fördomarna om hiv är ännu omfattade. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport "Att leva med hiv i Sverige" (2015) svarar nästan sex av tio att de inte känner till att behandlingen av hiv idag är så effektiv att smittsamheten blir mycket låg. En av fem skulle säkert eller troligen undvika nära kontakt med en person som de visste hade hiv.