Diskriminering att neka transperson försäkring

Pressmeddelande publicerad 20 juni 2016

Försäkringsbolaget Folksam medger att det var diskriminering när en gravid transman nekades att teckna en försäkring med hänvisning till det manliga personnumret. Mot bakgrund av medgivandet har DO och försäkringsbolaget träffat en överenskommelse som innebär att mannen får 50 000 kronor i ersättning av bolaget.

Det var i början av förra året som den då gravida transmannen ville teckna en så kallad gravidförsäkring hos Folksam. Till en början försökte mannen ansöka via bolagets webbplats. När det inte fungerade ringde han i stället till bolagets kundtjänst men fick vid två olika tillfällen beskedet att det inte var möjligt att teckna försäkringen för personer med manligt personnummer.

DO har efter utredning bedömt att mannen har missgynnats i förhållande till personer med kvinnligt personnummer och att det därmed har varit fråga om diskriminering som har samband med kön.

– I och med att mannen inte kunde teckna någon försäkring försattes han i en utsatt position utan försäkringsskydd om något skulle hända, säger Andreas Lindholm, jurist och utredare hos DO.

Bolaget medger diskrimineringen och betalar enligt en överenskommelse med DO 50 000 kronor i ersättning till mannen.

Ärende ANM 2016/1050

Fakta

Enligt 2 kap. 12 § diskrimineringslagen är diskriminering förbjuden för den som utanför privat- eller familjelivet tillhandahåller varor, tjänster eller bostäder till allmänheten.

Diskriminering är enligt diskrimineringslagens första kapitel ett missgynnande som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön. Med kön avses enligt diskrimineringslagen att någon är kvinna eller man. Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön (1 kapitlet 5 § andra stycket).

Bland annat en rapport från FRA, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, visar att transpersoner är en mycket utsatt grupp till exempel vad gäller hög grad av utsatthet för diskriminering. Rapporten indikerar också att transpersoner är den grupp av hbt-personer som i högst grad utsätts för diskriminering, våld och trakasserier.