Avbruten tjänstetillsättning kan ha varit diskriminering

Pressmeddelande publicerad 28 oktober 2016

Södertörns högskola avbröt en pågående rekryteringsprocess med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle krävas för att kunna anställa en döv sökande inte kunde anses skäliga. Enligt DO bör dock högskolan anses ha de ekonomiska och praktiska förutsättningarna att kunna anställa mannen. Agerandet har därför enligt DO varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Den arbetssökande mannen är döv och sökte under 2015 en tjänst som lektor i offentlig rätt vid Södertörns högskola. I tjänsten ingår att hålla i undervisning i form av föreläsningar och seminarier vilket skulle kräva att högskolan vidtar stöd- och anpassningsåtgärder, främst i form av tolkstöd. Men enligt högskolan skulle kostnaderna för anpassningsåtgärderna vara alltför höga för att de ska anses skäliga och därför avbröts rekryteringsprocessen trots att mannen bedömdes vara mest meriterad.

Enligt DO har dock högskolan som statlig myndighet de ekonomiska förutsättningarna att kunna vidta åtgärderna och det är inte heller någon avancerad teknisk lösning som krävs, varför även de praktiska förutsättningarna bör anses finnas.

– Det här handlar om en stor offentlig arbetsgivare och det är därför viktigt att också vara en föregångare och inte utesluta personer med funktionsnedsättning, säger Johanna Nilsson processförare på DO.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot Södertörns högskola och det blir upp till Arbetsdomstolen att pröva om anpassningsåtgärderna ska anses vara skäliga eller inte.

Ärende ANM 2016/1892

Fakta

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Skäligheten ska bedömas utifrån krav på tillgänglighet i lag och annan författning och med hänsyn till de ekonomiska och praktiska förutsättningarna, varaktigheten och omfattningen av förhållandet eller kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde samt andra omständigheter av betydelse.
Den 1 januari 2015 infördes bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.