Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Döv patient fick ingen tolk vid flera vårdbesök

Region Gävleborg har vid upprepade tillfällen inte säkerställt att en kvinna som är döv fått tillgång till teckenspråkstolk vid vårdbesök, trots att hon tydligt informerat vården om behovet.

Kvinnan har vid flera tillfällen uppsökt vård inom regionen och har innan besöken fått uppgift om att tolk ska ha bokats till vårdbesöken. Det har dock vid samtliga tillfällen saknats tolk vilket påverkat kvinnans möjlighet att kommunicera med vården negativt.

Kvinnan har missgynnats då hon inte har fått tillgång till vård på jämförbara villkor som en person utan hennes funktionsnedsättning. Rätten till tolk framgår av hälso- och sjukvårdslagen. Att ha tillgång till tolk vid vårdbesök är en tillgänglighetsåtgärd som kvinnan behöver. DO anser därför att det varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet vid vårdbesöken.

– Möjligheten att kommunicera obehindrat vid vårdkontakter, särskilt vid allvarlig sjukdom, är oerhört viktigt för individer och för vårdens kvalitet. I det här fallet har patienten missgynnats genom att inte få vård på jämförbara villkor, vilket orsakat obehag och kunnat få allvarliga konsekvenser. Ett vårdbesök är en situation då en person är helt beroende av att vården möjliggör kommunikation, säger Vanessa Grapenstedt, processförare på DO.

DO begär nu att region Gävleborg betalar 50 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.

DO 2024/3797

Fakta

Diskriminering är förbjuden inom hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet. Det framgår av 2 kap. 13 § 1 i diskrimineringslagen.

Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juni 2024