Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kommunen har vidtagit skäliga åtgärder enligt tingsrätten

Det var inte diskriminering i form av bristande tillgänglighet när en elev på en skola i Malmö inte fick det stöd som hen behövde för att kunna ta del av undervisningen på samma sätt som elever utan den funktionsnedsättning eleven har. Det framkommer av en dom från Malmö tingsrätt. Enligt tingsrätten har kommunen vidtagit de åtgärder som kan anses vara skäliga i den aktuella situationen.

Det handlar om en elev med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som innebär att hen har haft behov av stöd från skolans sida. Elevens behov av stöd har varit känt sedan förskoleåldern och olika anpassningar har gjorts för eleven. Det har dock med tiden framgått att de anpassningar som har gjorts inte har varit tillräckliga.

DO:s bedömning var att kommunen, genom att inte vidta skäliga tillgänglighetsåtgärder, där igenom utsatte eleven för diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Vid en bedömning om en situation har varit fråga om diskriminering i form av bristande tillgänglighet ska dock en så kallad skälighetsbedömning göras. Och av tingsrättens dom idag framgår att domstolen anser att de åtgärder kommunen har vidtagit trots allt ska anses vara skäliga och att det därför inte har varit fråga om diskriminering.

– Vi kommer nu att analysera domen och får därefter ta ställning till om vi kommer att överklaga den, säger Karin Ahlstrand Oxhamre, chef för DO:s processenhet.

DO 2023/3465

Sidinformation

Senast uppdaterad: 29 maj 2024