Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Beslut om gemensamma och grundläggande krav på likabehandlingsorgan inom EU

EU_flaggan

Efter flera års arbete fattade EU på tisdagen beslut om så kallade bindande standarder för likabehandlingsorgan i medlemsstaterna. Beslutet innebär att det nu finns minimikrav på likabehandlingsorgan (som DO och dess motsvarigheter i övriga EU-länder), som fastställer både hur organen ska kunna agera rättsligt, och inte minst deras oberoende.

Av de framtagna standarddirektiven framgår att varje EU-land ska ha ett likabehandlingsorgan med den grundläggande uppgiften att ta emot, utreda och ta ställning till klagomål om diskriminering från enskilda. I standardsdirektiven anges även att likabehandlingsorgan ska vara behöriga att bedöma om det har varit fråga om diskriminering, och det ska finnas behörighet för organen att gå till domstol och driva processer i diskrimineringsmål.

Enligt förslagen ska samtliga länders likabehandlingsorgan garanteras vissa förutsättningar. Det handlar bland annat om att de ska vara oberoende, ha tillräckliga resurser och möjlighet att driva diskrimineringsfrågor i domstol.

– Det här är ett stort steg för hela Europa och innebär ett stärkt och likvärdigt skydd mot diskriminering för medborgare i alla medlemsstater. Jag är också mycket glad och stolt över att vi från svensk sida har tagit en aktiv del i det hårda arbete som har legat till grund för genomförandet, säger diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i en kommentar.

Medlemsstaterna har två år på sig att införa den nationella reglering som krävs för att uppfylla direktivens krav.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 8 maj 2024