Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Samarbete i fokus vid internationellt möte

Panelen vid seminariet Nordic model for gender equality. Från vänster Björk Maria Kunoy, ordförande för Gender Equality Commission Färöarna, Lars Arrhenius, Sveriges Diskrimineringsombudsman, Maja Kristine Jåma, ledamot i the Governing Council of the Sámi Parliament, Solveig Hagen Strand, Norges kvinnoorganisation, Clara Berglund, Sveriges kvinnoorganisationer och Björn Erik Thon, Norges Equality and Anti-discrimination ombud.

Panelen vid seminariet kring nordiska modeller för jämställdhet.

Under tre intensiva dagar var diskrimineringsombudsman Lars Arrhenius i New York för att medverka vid FN:s kvinnokommissions årliga konferens.

DO deltog också i andra möten och samtal, bland annat ett möte med Kanadas urfolksminister. Det var värdefullt och lärorikt att höra hur de har hanterat och agerat kring sin historia och händelser som inte ligger så långt tillbaka i tiden.

DO, Norges diskrimineringsombudsman och Färöarnas jämställdhetsorgan samarrangerade ett seminarium kring nordiska modeller för jämställdhet, med fokus på ombudsmannarollen och samverkan med civilsamhället. Temat för seminariet knöt an till ett av årets huvudteman för FN-mötet i stort: vikten av starka institutioner.

Vid mötet deltog DO i en panel som i övrigt bestod av Norges diskrimineringsombudsman och Färöarnas jämställdhetsorgan – Gender Equality Commission – men också en representant för Sametinget i Norge och representanter för kvinnoorganisationer i Norge och Sverige. DO Lars Arrhenius lyfte särskilt arbetet mot sexuella trakasserier och diskriminering av gravida. Han betonade också vikten av nära samarbete och dialog med civila samhället i arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter.

– Genom att utreda fler ärenden, begära ersättning och driva fall i domstol skickar vi ett budskap till arbetsgivare och samhället i stort att diskriminering inte kan tolereras, säger Lars Arrhenius.

Panelsamtalet blev en konstruktiv dialog, där både feedback och synpunkter kunde lyftas för att förbättra samverkan mellan olika parter. Samtalet om dialog med civilsamhället fick extra styrka av representanten från Norges sameting, som genom att fläta ihop personliga upplevelser med systematiska problem öppnade för ett ärligt samtal där Norges diskrimineringsombudsman bekräftade att dialogen skulle fortsätta på hemmaplan.

DO Lars Arrhenius och Kanadas urfolksminister Patty Hajduk framför en kanadensisk flagga. 

DO Lars Arrhenius och Kanadas urfolksminister Patty Hajduk.

DO deltog också i andra möten och samtal, bland annat ett möte med Kanadas urfolksminister. Det var värdefullt och lärorikt att höra hur de har hanterat och agerat kring sin historia och händelser som inte ligger så långt tillbaka i tiden.

Även ett rundabordssamtal på temat att förebygga och motverka lönediskriminering, där företrädare från fackföreningsrörelsen i Island, Storbritannien och Kanada medverkade.

– En viktig del av DO:s arbete är kunskapsutbyte och att följa utvecklingen på diskriminerings- och jämlikhetsområdet, såväl nationellt som internationellt. Det gör resor av den här typen värdefulla eftersom de ger DO möjligheten att mötas och samarbeta för att bidra både till andras arbete, men också utveckla vårt eget arbete mot diskriminering, avslutar Lars Arrhenius.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 mars 2024