Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Högsta domstolen avslår DO:s ansökan om resning

I april 2023 lämnade DO in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen och begärde att en arbetsgivare skulle betala 100 000 kr i diskrimineringsersättning till en kvinna som utsatts för könsdiskriminering i samband med en rekrytering. Efter att arbetsgivaren låtit bli att svara utfärdade domstolen en så kallad tredskodom som innebar att kvinnan fick 75 000 kr i diskrimineringsersättning.

En tredskodom innebär att en part som exempelvis inte gett in svaromål i rätt tid eller kommit till en förhandling per automatik förlorar målet.

I tredskodomen konstaterade Arbetsdomstolen att kvinnan har rätt till diskrimineringsersättning, men att den ersättning som DO begär ”klart överstiger de belopp som vanligen tillämpas i Arbetsdomstolen”.

I augusti 2023 ansökte DO om resning och klagade över domvilla i Högsta domstolen, bland annat eftersom DO ansåg att Arbetsdomstolens rättstillämpning var uppenbart lagstridig samt att ett grovt rättegångsfel förekommit vid domstolens handläggning.

Högsta domstolen har nu avslagit DO:s ansökan om resning och klagan över domvilla. Det innebär att Arbetsdomstolens tredskodom inte ändras.

Läs mer om ärendet (DO 2023/1942) här: Företag sållade bort sökande eftersom hon var kvinna

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 mars 2024