Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skola ersätter elev som nekades koshermat

En skola i Stockholmsområdet har valt att betala ersättning till en elev som tidigare nekades koshermat, det vill säga mat tillagad enligt de judiska matreglerna. DO:s bedömning var att skolan genom nekandet diskriminerade eleven på ett sätt som har samband med religion eller annan trosuppfattning.

Skolan har i utredningen förklarat att de erbjuder vegetarisk mat till elever som av religiösa skäl inte kan äta den ordinarie skolmaten. Men eftersom den vegetariska mat som skolan erbjöd inte hanteras på ett sätt som är kosher har eleven ändå inte kunnat äta den. Eleven har därför behövt ta med egen mat hemifrån trots att skollagen säger att elever ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider utan kostnad.

DO:s sammantagna bedömning var att den kostnadsökning det skulle innebära för den aktuella skolan att erbjuda eleven koshermat inte kan anses vara så hög att det ska anses vara motiverat att inte erbjuda eleven sådan mat.

Skolan har nu meddelat att eleven kommer att erbjudas koshermat och har betalat ersättning till eleven. I och med det avslutar DO ärendet.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 2 februari 2024