Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

DO positiv till införande av statlig e-legitimation

DO ställer sig i ett remissvar bakom ett förslag om införande av en statlig e-legitimation. Införandet skulle främja människors lika rättigheter och möjligheter eftersom det kan minska digitala utanförskap och underlätta tillgången till olika samhällstjänster, även för de som kan möta hinder när de ska besöka fysiska platser.

DO håller med om vikten att den statliga e-legitimationens utformning och användningsområden sker med utrymme för anpassningar utifrån nya tekniska lösningar och hjälpmedel. Men DO konstaterar också att kontinuerliga förändringar i sig kan försvåra för personer med funktionsnedsättning och äldre. Det är därför viktigt att utvecklingen sker med beaktande av olika behov men samtidigt strävar mot att hitta hållbara lösningar för längre tidsspann. Utgångspunkten bör vara universell utformning enligt artikel 2 i FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är också viktigt att exempelvis ställföreträdare kan ges möjlighet att använda sin huvudmans e-legitimation för att kunna bistå denne, samt att anpassade lösningar i användningsskedet införs.

DO påminner också om att nästan var tredje anmälan om åldersdiskriminering som inkommit till DO som rör området varor och tjänster, handlar om krav på digitala verktyg. Sådana krav beskrivs i anmälningarna missgynna äldre personer, ungefär 60 år och uppåt. Det är alltså av stor vikt att den äldre befolkningen erhåller det stöd som behövs för att de ska ha lika möjligheter att kunna tillvarata sina intressen genom digitala lösningar.

För att möjliggöra individuellt självbestämmande gällande digitala tjänster och användning av en e-legitimation är omfattande informationskampanjer nödvändiga exempelvis bland äldre och personer med funktionsnedsättning.

Dessa informationskampanjer behöver tillhandahållas på olika språk och i olika format.


Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 januari 2024